Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!
Małuszyn 9a, 55-100 Trzebnica
Tel. 505 136 364, 665 352 026
E-mail: wojtek@traktorki.com

Jak do nas trafić?

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Sobota nieczynne

W innych godzinach po
wcześniejszym umówieniu.

ADRES:
Małuszyn 9a, 55-100 Trzebnica

(mapa dojazdu)

KONTAKT:
Tel. 505-136-364 lub 665-352-026
E-mail: wojtek@traktorki.eu

Dane do wpłaty

SELLTECH S.C.
Dominik Piziewicz, Piotr Wójcik
Drobnera 34
50-257 Wrocław
NIP: 898-212-97-09

numer konta:

Konto PLN:

92 1090 2402 0000 0001 2266 4848

Konto EURO:

IBAN:

PL 49 1090 2402 0000 0001 2020 7060

SWIFT: WBKPPLPPXXX

 

Dostawa towaru

Towar dostarczamy starannie zapakowany
kurierem DPD

Przesyłki paletowe dostarczamy Państwu
za pośrednictwem

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

JAPOŃSKIE SILNIKI

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: Selltech S.C., Trzebnica, Małuszyn 9a , NIP: 898-212-97-09, tel. +48 603 53 77 77, adres email: biuro@sanko.com.pl

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy;
dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną;
świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
dostarczania prasy;
usług w zakresie gier hazardowych.

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH SĄ OPISANE W ZAŁĄCZNIKU NR 1 PT. "RODO". 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

Załącznik nr 1 - "RODO":

Zmiany w związku z wprowadzeniem RODO
25 maja 2018


Szanowni Państwo,
W dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku.
Administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych pozostanie SELLTECH S.C Dominik
Piziewicz, Piotr Wójcik, ul. Drobnera 34, 50-257 Wrocław, NIP: 898-212-97-09, zwana dalej SELLTECH.
SELLTECH będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia umowy, bądź
wykonywaniem złożonego zamówienia/zawartej umowy. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w
sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:
1) zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust.
1 lit. a) RODO,
2) wymogi kontraktowe– tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy
Współpracy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO
3) wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez SELLTECH obowiązków prawnych
wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
4) uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów
SELLTECH – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, SELLTECH będzie przetwarzać
pozyskane od Państwa dane w następujących celach:
1) w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć
zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że
SELLTECH nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie.
2) w celu przygotowania wstępnej oferty handlowej, przygotowania dokumentacji oraz aktywacji usług.
3) w celu realizacji zawartej umowy bądź złożonego zamówienia oraz realizacji usług dodatkowych typu:
analiza umowy, dodanie osoby do rejestru klientów lub innych świadczonych przez SELLTECH umów, w
których są Państwo stroną.
4) w celu marketingu produktów i usług SELLTECH własnych lub partnerów biznesowych za pomocą
narzędzi internetowych oraz drogą elektroniczną i telefoniczną.
Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust 1 pkt. b,c oraz f (w odniesieniu
do niżej wymienionych punktów):
1.w przypadku współpracy – w celu realizacji umowy lub zamówienia są przechowywane przez okres 6 lat
od momentu, w którym zakończył się okres współpracy i zobowiązania wobec SELLTECH zostały spłacone,
rozliczone lub przedawnione.

Pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych
powyżej – udostępniane innym niż SELLTECH podmiotom, tj. podmiotom świadczącym usługi na rzecz
SELLTECH np. współpracującym firmom , dostawcom usług , audytorom, doradcom, na podstawie umów o
powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie
określonym w przepisach prawa przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących SELLTECH i w
stosunku do niego.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez SELLTECH opierać się będzie na zasadzie
dobrowolności. Podanie danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług przez SELLTECH.
Państwa dane zgromadzone przez SELLTECH mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany
oraz mogą być profilowane.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo
prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie
prawnej w postaci uzasadnionych wymogów SELLTECH oraz przenoszenia danych osobowych.
Przysługiwać Państwu będzie także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego,
wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.
W przypadku udostępnienia przez Państwa dla SELLTECH danych osobowych Państwa pracowników,
pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców,
beneficjentów rzeczywistych lub innych osób (w tym w szczególności lecz nie wyłącznie w przypadku, gdy
upoważniacie Państwo swojego pracownika lub inną osobę do prowadzenia działań dotyczących zawartej
umowy), zobowiązani są Państwo do poinformowania tych osób:
1) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych dla SELLTECH,
2) o tym, że SELLTECH jest administratorem ich danych osobowych oraz, że przetwarza ich dane osobowe
na zasadach określonych powyżej,
3) o tym, że są Państwo źródłem, od którego SELLTECH pozyskała ich dane.
SELLTECH ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie
usług do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook i in.). Facebook oraz
Google przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji
Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą
w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony
danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO;
SELLTECH dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą,
zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami.
Informacja ma formę jedynie informacyjną, jeśli nie zgadzacie się Państwo na przetwarzanie swoich danych
osobowych, bądź też macie pytania prosimy o kontakt pod nr tel.: 505 136 364.

SELLTECH S.C Dominik Piziewicz, Piotr Wójcik
ul. Drobnera 34
50-257 Wrocław
NIP: 898-212-97-09
REGON: 020683383

www.sanko.com.pl
www.traktorki.com
www.japonskie-silniki.com
www.maszyny-sanko.pl

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl